top of page
הרשמה  
ברוכה הבאה לנעימה

ההרשמה כוללת שני שלבים: מילוי טופס והסדרת תשלום.

לאחר מילוי הטופס תשלח אליך בקשה לתשלום בווטסאפ.

DSC_8368_edited.jpg

ברוכה הבאה לסטודיו נעימה בית למחול צועני , שמחה שהצטרפת.
אנא מלאי את הטופס , להסכים ולאשר את התקנון וכמובן להצהיר על בריאות תקינה. תודה על תשומת הלב והסבלנות, שתהיה שנת ריקודים נפלאה והמון טוב.

הצהרת בריאות

ידוע לי כי הפעילות בשיעורים בסטודיו כרוכה במאמצים פיזיים.

הנני מצהירה בזאת שמצבי הבריאותי תקין,

ושאני כשירה להשתתף בשיעורי מחול צועני לנשים בסטודיו ובמאמץ הדרוש לתחום הפעילות.

למשתתפת מעל גיל 60 – חובה לצרף אישור רפואי המאשר השתתפות בשיעור מחול לנשים.
במידה ויחול שינוי במצבי הבריאותי ואו הגבלה זמנית או קבועה -

חלה עלי חובת דיווח בכתב למנהלת הסטודיו ובדיקה רפואית מחודשת.

במקרה של בעיה רפואית, נא לציין בטופס הנ"ל.

חובה לצרף אישור רפואי המאשר השתתפות בפעילות הסטודיו.

אני הח"מ מצהירה בזה כי מצב בריאותי תקין/ נבדקתי במהלך השנה האחרונה ומצב בריאותי תקין, וכי איני סובל מכל מחלה ומגבלה, שיש בהם כדי להשפיע/ למנוע את השתתפותי בשיעורי המחול בבית הספר למחול צועני "נעימה". במידה והנני סובל מבעיות כאמור, הנני מתחייב לפרטן על גבי מסמך זה וכן בעל-פה, ובמידה ולא אעשה כן, הרי שכל פגיעה בי בעת קיום הפעילות הנ"ל הינה על אחריותי בלבד. הנני מתחייב להודיע להנהלת "נעימה" על כל שינוי שיחול במצבי הבריאותי ו/או בכושרי הפיזי.

יש לצרף אישור רפואי מעל גיל 60

תקנון ונהלים

 

1. פתיחת קבוצה וקיומה מותנים במספר מינימלי של 8 נרשמות. 

2. השתתפות בקבוצה מחייבת רישום בטופס ומילוי הצהרת בריאות. 

3. לא ניתן להשתתף בשיעורים ללא הסדרת תשלום, ויש לעשות זאת באופן מיידי מרגע ההצטרפות. 

4. שיעור נסיון יחושב כחלק מהעלות החודשית.

5. משתתפת שלא תסדיר תשלום תוך שבועיים לא תורשה להמשיך עד להסדרתו.

6. משתתפת שהצטרפה באמצע החודש תשלם באותו החודש את החלק היחסי שנותר עד סיומו ולאחריו יגבה תשלום חודשי מלא עבור שאר חודשי הפעילות הנותרים.

7. התשלום ייגבה כל תחילת חודש עבור החודש הנוכחי .

8. מפגש אשר יבוטל על-ידי המדריכה ו/ או הסטודיו בו פועלת הקבוצה, יושלם ע"י מדריכה אחרת או במועד אחר בתיאום מראש.

9. משתתפת שתעדר עקב מחלה / חופשה / תוכל להשלים בזמנה בכל השיעורים במערכת ״נעימה״ במערכת הקיימת . 

10. לא ינתן החזר בגין חיסור וזאת בשל תפיסת מקום בקורס.

11.אין החזר כספי עבור היעדרות חלקית במהלך השנה מכל סיבה שהיא.

אין ביטול רטרואקטיבי והחזר כספי בגינו.

12.לא ניתן להשתמש באופן פרטי בחומרים הנלמדים בבית הספר .

13.יש לתייג את *נעימה בית למחול צועני* במידה ומעלות סרטונים/תמונות מהשיעורים.

אישור צילום

אני מאשרת שמידי פעם יהיה צילום במסגרת השיעורים והפעילויות השונות של נעימה בית למחול צועני ,

תוך ידיעה שהסטודיו משתמש ברגישות בחומרים המצולמים לצורכי שיווק ברשתות החברתיות, באתר הסטודיו ובמדיה חברתית. במידה והדבר לא תואם את עמדותיכן יש ליידע את דנה יקר בהודעה ולוודא שקיבלתן אישור שההודעה התקבלה.

תודה, בקרוב תשלח אליך בקשת תשלום

bottom of page