top of page
הרשמה  
ברוכה הבאה לנעימה

ההרשמה כוללת שני שלבים: מילוי טופס והסדרת תשלום.

לאחר מילוי הטופס תשלח אליך בקשה לתשלום בווטסאפ.

DSC_8368_edited.jpg

הרשמה לנעימה

הצהרת בריאות

אני הח"מ מצהיר בזה כי מצב בריאותי תקין/ נבדקתי במהלך השנה האחרונה ומצב בריאותי תקין, וכי איני סובל מכל מחלה ומגבלה, שיש בהם כדי להשפיע/ למנוע את השתתפותי בשיעורי המחול בבית הספר למחול צועני "נעימה". במידה והנני סובל מבעיות כאמור, הנני מתחייב לפרטן על גבי מסמך זה וכן בעל-פה, ובמידה ולא אעשה כן, הרי שכל פגיעה בי בעת קיום הפעילות הנ"ל הינה על אחריותי בלבד. הנני מתחייב להודיע להנהלת "נעימה" על כל שינוי שיחול במצבי הבריאותי ו/או בכושרי הפיזי.

תקנון ונהלים

 

1. פתיחת קבוצה וקיומה מותנים במספר מינימלי של 8 נרשמות. 

2. השתתפות בקבוצה מחייבת רישום בטופס ומילוי הצהרת בריאות. 

3. לא ניתן להשתתף בשיעורים ללא הסדרת תשלום, ויש לעשות זאת באופן מיידי מרגע ההצטרפות. 

4. שיעור נסיון יחושב כחלק מהעלות החודשית.

5. משתתפת שלא תסדיר תשלום תוך שבועיים לא תורשה להמשיך עד להסדרתו.

6. משתתפת שהצטרפה באמצע החודש תשלם באותו החודש את החלק היחסי שנותר עד סיומו ולאחריו יגבה תשלום חודשי מלא עבור שאר חודשי הפעילות הנותרים.

7. לתקופה הקרובה התשלום הינו חודשי .

8. מפגש אשר יבוטל על-ידי המדריכה ו/ או הסטודיו בו פועלת הקבוצה, יושלם ע"י מדריכה אחרת או במועד אחר בתיאום מראש.

9. משתתפת שתעדר עקב מחלה / חופשה / תוכל להשלים בזמנה בכל השיעורים במערכת ״נעימה״ במערכת הקיימת . 

10. לא ינתן החזר בגין חיסור וזאת בשל תפיסת מקום בקורס.

תודה, בקרוב תשלח אליך בקשת תשלום

bottom of page