top of page
הרשמה לסדנה
ברוכה הבאה לנעימה

ההרשמה כוללת שני שלבים: מילוי טופס והסדרת תשלום.

לאחר מילוי הטופס תשלח אליך בקשה לתשלום בווטסאפ.

DSC_8368_edited.jpg

הרשמה לסדנת טעימות

הצהרת בריאות

אני הח"מ מצהיר בזה כי מצב בריאותי תקין/ נבדקתי במהלך השנה האחרונה ומצב בריאותי תקין, וכי איני סובל מכל מחלה ומגבלה, שיש בהם כדי להשפיע/ למנוע את השתתפותי בסדנת  המחול בבית הספר למחול צועני "נעימה". במידה והנני סובל מבעיות כאמור, הנני מתחייב לפרטן על גבי מסמך זה וכן בעל-פה, ובמידה ולא אעשה כן, הרי שכל פגיעה בי בעת קיום הפעילות הנ"ל הינה על אחריותי בלבד. הנני מתחייב להודיע להנהלת "נעימה" על כל שינוי שיחול במצבי הבריאותי ו/או בכושרי הפיזי.

תקנון ונהלים

 

1. פתיחת סדנה וקיומה מותנים במספר מינימלי של 8 נרשמות. 

2. השתתפות בקבוצה מחייבת רישום בטופס ומילוי הצהרת בריאות. 

3. לא ניתן להשתתף בסדנה ללא הסדרת תשלום, ויש לעשות זאת באופן מיידי מרגע ההרשמה. 

4. משתתפת שלא תסדיר תשלום  לא תורשה להשתתף בסדנה .

5. לא ינתן החזר  כספי בגין חיסור וזאת בשל תפיסת מקום בסדנה.

6. ניתן לבטל את התשלום עד 14 יום ממועד תחילת הסדנה., לאחריו לא יתאפשר ביטול. 

תודה, בקרוב תשלח אליך בקשת תשלום

bottom of page